Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy Serwis MOPS Brodnica
Aktualności
Informacje ogólne
Budżet MOPS
Wykaz pracowników
STATUT, STRATEGIE I PROGRAMY, RO
Schemat organizacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Projekt POKL
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Dodatki mieszkaniowe
Poradnictwo Rodzinne
Stypendia szkolne
Dodatek energetyczny
Przetargi
Ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy
Kontrole w MOPS
Oświadczenia majątkowe
RADCY PRAWNI
SKARGI I WNIOSKI
OFERTY PRACY PUP
SPRAWOZDANIA
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • AKTUALNOśCI

    Aktualności

  30.03.2016 r. RD  Informujemy, że uruchomiliśmy specjalny numer telefonu pod który dzwoniąc możecie Państwo uzyskać informację dotyczącą świadczenia 500 plus  -  

   564 984 076

   

  15.03.2016 r. RD

  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS INFORMACJA , WNIOSKI 

   

  29.02.2016 r. RD

  Wnioski wydawane i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ustronie 2B)  od dnia 1 kwietnia 2016r. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną.Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

   
  (szczegóły: ustawa)


  24.02.2016 r. RD   Rodzina 500 plus


   Dzienniku Ustaw pod poz. 214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Rozporządzenie zawiera m.in. wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Ogłoszono również dwa inne akty wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski będą przyjmowane w MOPS  od dnia 1 kwietnia 2016 r.


  Rozporządzenie (pobierz)

   

  16.02.2016 r. RD Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
   
  Prokuratura Rejonowa w Brodnicy organizuje coroczną akcję pod nazwą "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw " w okresie od 22 luty do 27 luty 2016 roku. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  Wyznaczone zostały dyżury prokuratorów w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ulicy Wiejskiej 4 w Brodnicy, w dniach:
  22 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - prokurator Gabriela Kieres-Rynkowska - pokój nr 101,
  23 lutego 2016 roku w godz. od 8:00 do 16:00 - Prokurator Rejonowy Alina Szram  - pokój nr 108,
  24 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - asesor Karol Kűnstler - pokój nr 201,
  25 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - Zastępca Prokuratora Rejonowego Leszek Rupiński  - pokój nr 108,
  26 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - prokurator Janusz Klinicki - pokój nr 204.

  19.01.2016 r. RD INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURU RADCY PRAWNEGO
  Informujemy że w dniu 10 lutego 2016 r. nie będzie dyżuru radcy prawnego w Dziale Poradnictwa Rodzinnego - ul. Jakuba 22 

   

  07.01.2016 r. RD INFORMACJA dot. ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

  DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH — ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ 

   

  Od 1 stycznia 2016 r. jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu dochodowego. Wypłata będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli, za przekroczenie ustawowego kryterium o każdą złotówkę, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Jedynie w przypadku, gdy wysokość świadczeń przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie zostaną przyznane.

  Złotówka za złotówkę dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego – urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnej opieki nad dzieckiem, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

   

  Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

   

  07.01.2016 r. RD INFORMACJA dot. świadczenie rodzicielskie 

   

  Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz 1217)  która wprowadza  nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

   

  Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

  Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

  Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

   

  Istotne jest, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

   

  Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

   

  W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

   

  Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

  Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński jest niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1000 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to zarówno rodziców zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenia, jak i przedsiębiorców.

   

   

  Wnioski o świadczenia rodzicielskie są przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ustronie 2B, pok. nr 8.

   

   

   

   

  15.07.2015 r. RD !!!! Informujemy, że ze względów technicznych, w dniu 20 i 21 lipca nastąpią utrudnienia dotyczące załatwiania spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego !!! Zaświadczenia dotyczące w/w świadczeń  wydawane będą po 22 lipca. 
  Prosimy o załatwianie spraw dotyczących w/w świadczeń po 22 lipca 2015 r.   - Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

  15.07.2015 r. RD TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) 

   
  15.07.2015 r. RD TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

   
  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:
  - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),- dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2014r. do chwili składania wniosku, - zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,- wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku 2014 r.
  ! W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, należy również dołączyć aktualny zupełny akt urodzenia dziecka.! W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.

   
  15.07.2015 r. RD TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)

   
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie (wystawione w sierpniu) od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące (tj. czerwiec i lipiec 2015 r.) , zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2014 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych , oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.

  13.07.2015 r. RD   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom zaangażowanym w organizację w dniu 27 czerwca 2015 roku ,,Pikniku dla zdrowia”, który okazał się niezwykłą okazją do integracji społeczności lokalnej Brodnicy. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych licznych partnerów i sponsorów:m.in. Urzędu Miasta Brodnica, Wójta Gminy Miasta Brodnica, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Renaty i Marka Hildebrandt, Dyrektora oraz pracowników Brodnickiego Centrum Caritas, Centrum Edukacji Dorosłych, Spółdzielni Socjalnej Komtur, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy, Prezesa PGK, właściciela firmy Vobro, właściciela firmy Cerako, Zarządu firmy SITS, właścicieli firmy Multi, harcerzy hufca ZHP, właściciela piekarni ,,Krzyś”, Pana Tomasza Rzepeckiego – radnego rady miejskiej w Brodnicy, właściciela firmy Agro Serwis, właścicielki firmy Wi -Bar, właściciela szkoły tańca House of Dance, właściciela firmy Neo System, właściciela firmy Seven, Pani Bożeny Turek właścicielki Sklepu Sportowego, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej, Karoliny Ziętary, Macieja Zielińskiego, Adama Cwynar oraz mieszkańców osiedla. Dzięki Państwu udało się zorganizować wspaniałą imprezę, która na długo pozostanie w naszej pamięci.

   

  19.02.2015 r. RD  Certyfikat  Jakości Centrum Aktywności Lokalnej

  Dnia 5.02.2015 roku w Pałacu Anny Wazówny odbyła się  uroczystość otrzymania  Certyfikatu Jakości Centrum Aktywności Lokalnej  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brodnicy  za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej. Certyfikat wręczyła na ręce dyrektora ośrodka Pana Alfreda Józefiaka Pani Magdalena Popłońska-Kowalska ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie. Drugi w naszym województwie Certyfikat CAL jest potwierdzeniem, że instytucja aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, ale jednocześnie jest to wyzwanie do dalszej wytężonej pracy.

  W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Brodnica, radni  Rady Miejskiej, przedstawiciele  instytucji i organizacji miejskich oraz  powiatowych, ściśle współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy. Gośćmi honorowymi byli Pani Dorota Wróblewska oraz Pan Michał Neumann - Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu.

   

  28.01.2015 r. RD !!! Informujemy, że od dnia 01.02.2015 r. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji klientom działu pomocy społecznej będzie odbywało się we wtorki od godziny 8.00 – 10.00 oraz 13.00 – 16.00 w pozostałe dni w godzinach 7.15 – 10.00, 13.00 – 15.15. !!!

   

  23.01.2015 r. RD  Dodatek energetyczny nadal bez opłaty skarbowej 

   

  od 1 stycznia 2015 r. decyzje dotyczące dodatku energetycznego objęte są zwolnieniem od opłaty skarbowej na podstawie pkt 2a w Części I w ust. 53 w kol. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Zmianę tę wprowadzono przepisem art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.  o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do wszystkich decyzji wydanych na wnioski złożone po 31 grudnia 2014 r. 

   

  15.01.2015 RD Osoby skierowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 informujemy że pomoc wydawana będzie dla osób wyłącznie w następujących terminach:

  dla osób z nazwiskiem zaczynającym się od litery:

  A - K   -  w dniu 19 stycznia 2015 r. (8:00 - 15:00)

  L - Ż    -  w dniu 20 stycznia 2015 r. (8:00 - 15:00)

  Przypominamy że wydawaniem paczek żywnościowych zajmować się będzie:

  Brodnickie Centrum Caritas

  im. Biskupa Jana Chrapka

  ul. Gajdy 3

  87-300 Brodnica

   

  13.01.2015 r.RD  Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt

  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od 1 grudnia 2014 r. działa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD).

  Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie:

  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B

  Przy dokonywaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

  O terminie wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu.

  Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

  Brodnickie Centrum Caritas

  im. Biskupa Jana Chrapka

  ul. Gajdy 3

  87-300 Brodnica

   

  !!! Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies. !!!  

   

   

   

  19.12.2014 RD Program Podsumowania Kampanii „Odpowiedzialny Kierowca” - 14 stycznia 2015r. o godz.10.00 w Brodnickim Domu Kultury

  1. Powitanie przez Dyrektora MOPS Brodnica zaproszonych gości.

  2. Zapoznanie zgromadzonych gości z ideą Kampanii.

  3. Przedstawienie przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy danych statystycznych dotyczących problemu nietrzeźwych kierowców, wypadków na drogach lokalnych oraz podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa na drodz.

  4. "Debata" prowadzona przez funkcjonariusz policji z uczestnikami spotkania na temat bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

  5. Wręczenie nagród dla uczestników konkursu rysunkowego nt. "Odpowiedzialny kierowca".

  6. Przedstawienie przez Szkoły Podstawowe przygotowanych spektakli.

  7. Przedstawienie przez szkoły gimnazjalne przygotowanych pokazów multimedialnych.

  8. Wręczenie nagród dla uczestników konkursów i podsumowanie Kampanii.

   

  08.12.2014 r.RD  Pomoc żywnościowa


  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od 1 grudnia 2014 r. zaczął działać Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program "Dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD).

  Jego celem będzie przekazywanie osobom o najniższych dochodach pomocy w formie paczek z żywnością, składających się z pięciu rodzajów artykułów spożywczych (makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy, mleko UHT). Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, np. z powodu bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, migranci i inni spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Na jedną osobę będzie mogło przypadać od jednej do trzech paczek (z preferencją dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych). Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie:

  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B

  Przy dokonywaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

  Pierwszy etap programu będzie realizowany od m-ca grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. (o dokładnym terminie wydawania paczek poinformujemy w oddzielnym ogłoszeniu).

  Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

  Brodnickie Centrum Caritas

  im. Biskupa Jana Chrapka

  ul. Gajdy 3

  87-300 Brodnica

   

   


   

  01.12.2014 r. POMOC DLA BEZDOMNYCH  Schroniska/Noclegownie/Ogrzewalnie

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby bezdomne, że noclegownia na terenie gminy miasta Brodnica prowadzona jest przez Brodnickie Centrum Caritas ul. Gajdy 3.

  Warunkiem otrzymania pobytu jest skierowanie lub uzgodnienie gminy właściwej według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały z Brodnickim Centrum Caritas. Osoby ostatnio zameldowane na pobyt stały w mieście Brodnica otrzymają skierowanie po udaniu się do tutejszego ośrodka pomocy społecznej przy ulicy Ustronie 2B.

  Osobą zajmującą się osobami bezdomnymi w Miejskim Ośrodku jest Pani Izabela Kwiecińska - pracownik socjalny (tel. 56 4982742  w 219) 

   


  informator

  informator       więcej informacji      plakat z informacją

  materiały pochodzą ze strony: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

  http://www.ropstorun.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:projekt-informacyjny-dla-osob-bezdomnych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-zima-20142015&catid=36:aktualnoci&Itemid=53

   

  29.10.2014 r.

   

  16.06.2014 r.         INFORMACJA - KARTA DUŻEJ RODZINY 

  Burmistrz Brodnicy  informuje, że  w  zawiązku z przewidywanym terminem na dzień 16 czerwca 2014 r. wejścia w życie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych istnieje  możliwość przyznania rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny . Karta będzie uprawniała do skorzystania z programu , który ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej , umacnianie jej m.in. poprzez zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

  Rodziny, w których wychowuje się  co najmniej troje dzieci mogą ubiegać się 
  o przyznanie im Karty Dużej Rodziny .  Wzór wniosku można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy ,  ul. Kamionka 23  pok.  101( w wersji papierowej ) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B ( Dział Świadczeń Rodzinnych ) Wersję elektroniczną wniosku zamieszczono w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce Karta Dużej Rodziny . Szczegółowych informacji udzielają pracownicy  Urzędu Miejskiego w Brodnicy  pok.  101 i pracownicy Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy , ul. Ustronie 2 B . Informacje w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce projekty aktów prawnych - projekty aktów prawnych i inne oraz projekty rozporządzeń – polityka rodzinna.

  Wnioski można składać od 16.06.2014 r. w Urzędzie Miejskim (kancelaria Urzędu – pokój 211).

  (wzór wniosku)

  09.05.2014 r.

  Informacja w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

  W dniu 01.05.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy
   o świadczeniach rodzinnych zawierającej harmonogram podwyższania wysokości świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 01 maja 2014r. (800 zł), 2015r. - 1200 zł, 2016r. – 1300 zł miesięcznie – i jego dalszej corocznej waloryzacji stosownie do tempa wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę.

   

  09.05.2014 r.

  Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) 

   

  30.04.2014 r.

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

   

  30.04.2014 r. informacje z Oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/

   

  Informacja o ustawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych.

  Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

   

  WAŻNE !!!: Na dzień 29 kwiecień 2014 r. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
  dla opiekunów nie została jeszcze opublikowana

   

  28.04.2014 r.

  OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 kwietnia 2014 r.w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

   

   

   

  ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

  SMACZNEGO JAJKA,  RADOŚCI W KAŻDYM DOMU

  ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ

  ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY

  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

   

  ZDROWYCH  I  SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

  SMACZNEGO JAJKA,  RADOŚCI W KAŻDYM DOMU

  ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ

  ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY

  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

   

     21.02.2014 r.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 13 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU OPŁATY SKARBOWEJ (DZ.U. Z DNIA 19 LUTEGO 2014 R.)

  (dotyczy decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego)  21.02.2014 r.

  Wniosek o dodatek energetyczny  - zmiana wzoru wniosku ( w związku ze zmianą dot. opłaty skarbowej )
   

  21.02.2014 r.

   

   

  08.01.2014 r.

  Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

   

  ...................................................................................................................................................... 

   

  sw

   

   

  19.12.2013 r.

   Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

  W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Wiśniewska.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrany kandydat spełnił wymogi formalne oraz w wyniku przeprowadzonego testu uzyskał największą ilość punktów. 

   19 grudnia 2013 r.    

  DYREKTOR

      /-/ Alfred Józefiak

   

   

   

  18.12.2013 r. 

   

  Ogłoszenie

  o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych

   

  1. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy wybrano ofertę S.C. Dolecka, Nowicka(100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

  2. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 2 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), , Bożena Monczkowska (91p).

  3. Na dożywianie uczniów w szkole podstawowej nr 4 wybrano ofertę Bogusławy Konieczka (100p). Pozstałe oferty: S.C.Skiba (83p), Bożena Irwan (90p), Bożena Monczkowska (90p).

  4. Na dożywianie uczniów w gimnazjum nr 1 wybrano ofertę Bożeny Irwan (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), S.C.Skiba (83p), Bożena Monczkowska (91p).

  5. Na dożywianie uczniów w Zespole Szkół nr 1 wybrano ofertę S.C. M.K. Skiba (100p). Pozstałe oferty: Bogusława Konieczka (97p), Bożena Irwan (91p), Bożena Monczkowska (91p).

   

   

  Ogłoszenie

  o wyborze najlepszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na:

  Przygotowanie oraz wydanie posiłków osobom korzystającym z pomocy MOPS w Brodnicy.

   

  W trakcie prowadzonego postępowania złożono dwie oferty. Wybrano ofertę Centrum Ekonomii Społecznej BONUM, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica(100p). Druga oferta: Bogusława Konieczka, ul. K.Wielkiego 1/4 , 87-300 Brodnica (74p).

   

   

   

  09.12.2013r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, informuje, że wpłynęło 25 wniosków w celu naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

  Jeden wniosek wpłynął po terminie, siedem nie spełniło wymogów formalnych.

  Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów do dalszego etapu zakwalifikowało się siedemnaście osób.

  Osoby które spełniły wymogi formalne winny zgłosić się w dniu 11.12.2013r do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b o godzinie podanej niżej w celu przeprowadzenia dalszej procedury.

  Lista osób spełniających wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze/godziny stawienia:

   

  1. Adamkiewicz Artur /9,30

  2. Antczak Karolina /9,30

  3. Betlejewska Lucyna /9,30

  4. Buchalska Patrycja /9,30

  5. Dembek Marta /9,30

  6. Dworznikowska Monika /9,30

  7. Górka Małgorzata /10,00

  8. Jodko Karolina /10,00

  9. Karczewska Renata /10,00

  10. Kin Beata /10,00

  11. Kowalczyk Andżelika /10,00

  12. Kowalska Anita /10,00

  13. Ostrowska Joanna /10,30

  14. Skowrońska Justyna /10,30

  15. Szymańska Justyna /10,30

  16. Śmiecikowska Dorota /10,30

  17. Wiśniewska Kamila /10,30


   

   22.11.2013 r. RD

  WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH - GRUDZIEŃ 2013 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w grudniu odbędą się według następującego harmonogramu:
  A – L – 10.12.2013 r.
  Ł – Ż – 12.12.2013 r.
  Wypłaty na konta bankowe - 20 grudnia 2013 r.

   

  18.11.2013 r. RD  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY - REFERENT DS. DODATKU ENERGETYCZNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

  15.11.2013 r. RD 

    DODATEK ENERGETYCZNY  

                                 dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy                              Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), od 1 stycznia 2014 r. uzyska  prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

   

  Wysokość limitu, wynosi:


  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.  Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.  Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

   

   

  Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.  Informacja o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie podana w miesiącu grudniu 2013r.

   

   

  13.11.2013 r.

  ZARZĄDZENIE NR 310/2013 BURMISTRZA BRODNICY z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brodnicy 

  (szczegóły - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brodnicy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2014 roku)

   

  24.09.2013 r.

   

  Wynik ogłoszenia o naborze nr 1/2013


  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza wynik

  naboru na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

  (informacje szczegółowe- wynik ogłoszenia o naborze)

   

   


   

   02.09.2013 r.

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

  02 wrzesień 2013r.

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza

  nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

  (informacje szczegółowe- ogłoszenie o naborze) 

   


   

   

  19.08.2013 r.

  TERMI

    udostępnił Rafał Dąbrowski dnia 2016-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra